МЕТОДКАБІНЕТ – Діяльність методичного кабінету

Про роботу методичного кабінету у другому півріччі 2021/2022 навчального року

Працівники методичного кабінету коледжу, відповідно до річного плану роботи, плідно працювали у другому півріччі 2021/2022 навчального року, враховуючи і дотримуючись існуючих обмежень.

Вчасно, відповідно до графіка, проведено атестацію педагогічних працівників. У 2022 році атестувався 21 працівник. Для організаційно-методичного забезпечення атестації на завершальному етапі було розроблено відповідні заходи і підготовлено необхідні атестаційні матеріали, зокрема, графік роботи атестаційної комісії коледжу на даний період, враховуючи існуючий стан загрози життю і здоров’ю громадян внаслідок збройної агресії Росії та оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також із продовженням карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні для запобігання розповсюдженню COVID-19 до 31 травня 2022 року, відповідно до Постанови КМУ від 23.02.2022 р. № 229, тривалість якого повністю співпадає з термінами проведення атестації педагогічних працівників закладів і установ освіти, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року № 930.

Графік передбачав: 1) Проведення 24 березня 2022 року засідання атестаційної комісії Коломийського педагогічного фахового коледжу за очною формою з присутністю педагогічних працівників (по можливості) для розгляду атестаційних справ (атестаційна характеристика, атестаційний лист, документи про підвищення кваліфікації, довідка про апробацію ВМР /при потребі/) на предмет присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічного звання «викладач-методист», відповідності раніше присвоєних кваліфікаційної категорії, педагогічного звання «викладач-методист», встановлення (підтвердження) тарифного розряду. 2) Забезпечення в повному обсязі присутності на засіданні членів атестаційної комісії. 3) Мінімізацію кількості членів атестаційної комісії, необхідних для оформлення атестаційних процедур до 11 осіб, згідно пункту 3.12. Типового положення про атестацію педагогічних працівників: «Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів…».

24 березня 2022 року проведено засідання атестаційної комісії коледжу відповідно до рекомендацій протоколу № 2 засідання атестаційної комісії ІІІ рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації від 17.03.2022 року, де зазначалося, що атестаційна комісія ІІІ рівня вирішила здійснити атестацію педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти обласного підпорядкування, інклюзивно-ресурсних центрів, ОІППО, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти області та закладів охорони здоров’я дистанційно без присутності педагогічних працівників за результатами розгляду атестаційних справ (характеристика, документи про підвищення кваліфікації, атестаційний лист)».

Засідання атестаційної комісії коледжу 24 березня 2022 року було проведено з метою атестації педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу на предмет відповідності займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання; встановлення тарифного розряду; відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, раніше присвоєному педагогічному званню, раніше встановленому тарифному розряду.

Методичним кабінетом до 24 березня 2022 року було підготовлено відповідні супровідні атестаційні матеріали на педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу і подано на засідання атестаційної комісії 24 березня 2024 року.

Вчасно було підготовлено та направлено в департамент пакет атестаційних матеріалів на педагогічних працівників, які атестувалися атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації. Пакет включав 18 екземплярів атестаційних матеріалів.

15 квітня 2022 року відбулося засідання атестаційної комісії департаменту, яка затвердила клопотання атестаційної комісії коледжу.

Атестація і в коледжі, і атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської ОДА здійснювалася дистанційно без присутності педагогічних працівників за результатами розгляду атестаційних справ (характеристика, атестаційний лист, документи про підвищення кваліфікації та ін.).

За результатами атестацій у коледжі і атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської ОДА:

  • 6 працівників атестовано на відповідність займаній посаді.
  • 2 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
  • 2 педагогічних працівників атестовано на відповідність раніше встановленому 12 тарифному розряду керівника гуртка.
  • 3 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
  • 1 педагогічному працівнику присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».
  • 8 педагогічних працівників атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
  • 3 педагогічних працівників атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».
  • 1 педагогічному працівнику перенесено на один рік чергову атестацію.

За результатами атестацій 24 березня 2022 р. і 15 квітня 2022 р. підготовлено проєкти наказів про підсумки атестації працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу.

Одним з ключових питань діяльності методичного кабінету коледжу в цей період залишалася організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників і скерування їх на курси підвищення кваліфікації. Основними суб’єктами підвищення кваліфікації та основними базами проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Коломийського педагогічного фахового коледжу є Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.

Вчасно було підготовлено Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на 2022 рік та Графік проходження курсів підвищення кваліфікації за накопичувальною системою при Івано-Франківському ОІППО у 2022 році. Через обставини, пов’язані із військовими діями, педагогічні працівники коледжу планове підвищення кваліфікації у першому півріччі 2022 року проходили при Івано-Франківському ОІППО.

Рішенням Івано-Франківського ОІППО, в період оголошення в Україні воєнного стану, навчання на курсах здійснювалося за дистанційною формою. На навчання за дистанційною формою реєструвалися тільки ті педагогічні працівники, які зареєстровані на онлайн платформах підвищення кваліфікації у Івано-Франківському ОІППО у відповідній групі (згідно попередньо затвердженого графіка).

Всього зареєстровано 72 педагогічних працівники для проходження курсів підвищення кваліфікації у 2022 році на базі Івано-Франківського ОІППО. У першому півріччі 2022 року курси підвищення кваліфікації на базі Івано-Франківського ОІППО пройшли 33 педагогічних працівники.

Методичним кабінетом проводилася відповідна робота, пов’язана з підготовкою та оновленням матеріалів, необхідних для акредитації освітньо-професійної програми «Початкова освіта» за спеціальністю 013 Початкова освіта на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Працівники кабінету готували нормативні документи забезпечення проходження акредитації та матеріали акредитаційної справи (для відомостей про самооцінювання освітньої програми), брали участь у підготовці взірців навчального контенту навчально-методичного забезпечення ОПП «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Серед оновлених нормативних документів можна виділити Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради, Положення про порядок розробки і затвердження робочих програм навчальних дисциплін у Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради, Методичні рекомендації про порядок створення і затвердження силабуса навчальної дисципліни у Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради, Положення про методичний кабінет Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради, Положення про порядок організації та проведення наукових і навчально-методичних заходів у Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради та ін.

Зусиллями працівників методичного кабінету у звітний період було підготовлено та подано до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» Державної служби якості освіти України необхідні документи для своєчасного переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти. Як результат, переоформлено і внесено в ЄДЕБО: 1) Сертифікат КО 001605 про акредитацію освітньої програми Соціальна робота, спеціальності (231) Соціальна робота, дійсний до 01.07.2024. 2) Сертифікат КО 001606 про акредитацію освітньої програми Початкова освіта, спеціальності (013) Початкова освіта, дійсний до 01.07.2025. 3) Сертифікат КО 001607 про акредитацію освітньої програми Образотворче мистецтво, спеціальності (014) Середня освіта. Образотворче мистецтво, дійсний до 01.07.2025.

Спільно з цикловою комісією викладачів образотворчого мистецтва та методики навчання мистецької (образотворче мистецтво) освітньої галузі працівниками методичного кабінету внесено зміни та оновлено а) Освітньо-професійну програму підготовки фахового молодшого бакалавра Образотворче мистецтво галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); б) Концепцію освітньої діяльності зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за освітньо-професійною програмою Образотворче мистецтво галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр; в) Робочий навчальний план підготовки фахових молодших бакалаврів ОПП Образотворче  мистецтво галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності (014) Середня освіта. Образотворче мистецтво; методист коледжу брав участь в оновленні ОПП Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота та ОПП Початкова освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта.

В полі зору методичного кабінету серед пріоритетних залишалися також питання інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу в закладі; співучасті у моніторингу освітнього процесу в коледжі у контексті вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; участі у підготовці матеріалів для навчальних програм видів практик; прогнозування функціонального стану освітнього процесу та професійного розвитку педагогічних працівників; координації роботи циклових комісій, надання їм консультативної та практичної допомоги з відповідних напрямків діяльності; координації пошукової та науково-дослідної роботи педагогічних/науково-педагогічних працівників і студентів; інформаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності; інформаційно-пропагандистської діяльності – пропаганда досягнень педагогічної науки, освітніх інновацій, вивчення, узагальнення, поширення ідей новаторської освітньої практики; координації навчально-методичної роботи коледжу із закладами післядипломної педагогічної освіти, закладами фахової передвищої освіти, закладами вищої освіти, навчально та науково-методичними установами тощо.