Заповніть всі поля

Edit Template

Про роботу методичного кабінету у 2022/2023 навчальному році

Працівники методичного кабінету коледжу, відповідно до річного плану роботи, плідно працювали у 2022/2023 навчальному році, враховуючи і дотримуючись існуючих обмежень, пов’язаних з діючим в Україні воєнним станом.

Вчасно проведено планування роботи методичного кабінету на 2022/2023 н.р. і впродовж першої декади вересня 2022 року план роботи методичного кабінету було затверджено директором коледжу і розміщено на сайті закладу pedcollege.kolomyya.org. План включав більше 20 ключових напрямів роботи.

Одним з таких ключових напрямів діяльності методичного кабінету впродовж навчального року було і залишається надалі в полі зору його роботи скерування педагогічних працівників коледжу на курси підвищення кваліфікації. Основними суб’єктами підвищення кваліфікації та основними базами проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Коломийського педагогічного фахового коледжу є Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. У першому семестрі 2022/2023 н.р. підвищення кваліфікації педагогічні працівники проходили відповідно Річного плану підвищення кваліфікації на 2022 календарний рік, а в другому семестрі відповідно Річного плану підвищення кваліфікації на 2023 календарний рік. Вчасно було укладено Договір про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів та установ освіти між Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти і коледжем та Договір про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти і Коломийським педагогічним фаховим коледжем Івано-Франківської обласної ради. У першому півріччі 2023 року підвищення кваліфікації відповідно до Річного плану підвищення кваліфікації на 2023 рік пройшли 34 педагогічних працівники закладу.

Відповідно до графіка, проведено атестацію педагогічних працівників. У 2023 році атестувалося 15 педагогічних працівників. Для організаційно-методичного забезпечення атестації на підготовчому етапі було розроблено відповідні заходи і підготовлено необхідні атестаційні матеріали. Проведено розширене засідання атестаційної комісії за участю педагогічних працівників, які атестуються і для яких було доведено: а) Графік атестації педагогічних працівників коледжу у 2023 році під підпис та основні організаційні заходи; б) Пам’ятку педагогічним працівникам, які атестуються у 2023 році; в) Список-таблицю членів адміністрації та науково-методичної ради, які вивчають професійну діяльність педагогічних працівників, що атестуються у 2023 році; г) Графік проведення педагогічними працівниками показових занять та інші.

27 березня 2023 року проведено засідання атестаційної комісії коледжу з метою атестації педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу на предмет відповідності займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії; відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист», раніше встановленому тарифному розряду.

Працівниками методичного кабінету вчасно було підготовлено відповідні супровідні атестаційні матеріали на педагогічних працівників і подано на засідання атестаційної комісії 27 березня 2023 року. Атестація педагогічних працівників атестаційною комісією коледжу проходила в очній формі.

У визначені терміни було підготовлено та направлено в департамент пакет атестаційних матеріалів на педагогічних працівників, які атестувалися атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації. Пакет включав 12 екземплярів атестаційних матеріалів.

20 квітня 2023 року відбулося засідання атестаційної комісії департаменту, яка затвердила клопотання атестаційної комісії коледжу про атестацію педагогічних працівників нашого закладу. Атестація комісією ІІІ рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської ОДА здійснювалася дистанційно без присутності педагогічних працівників за результатами розгляду атестаційних справ (характеристика, атестаційний лист, документи про підвищення кваліфікації та ін.).

За результатами атестацій у коледжі і атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської ОДА:

  • 1 педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
  • 2 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
  • 1 педагогічного працівника атестовано на відповідність раніше встановленому 12 тарифному розряду керівника гуртка.
  • 1 педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
  • 2 педагогічних працівників атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
  • 9 педагогічних працівників атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».

Методичним кабінетом проводилася відповідна робота, пов’язана з підготовкою та оновленням матеріалів, необхідних для акредитації освітньо-професійної програми «Початкова освіта» за спеціальністю 013 Початкова освіта на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Працівники кабінету готували нормативні документи для проходження акредитації та матеріали акредитаційної справи (для відомостей про самооцінювання освітньої програми), брали участь у підготовці взірців навчального контенту навчально-методичного забезпечення освітньої програми, здійснювали технічне забезпечення процесу акредитації. Як результат: протокол № 6 (35) від 25.04.2023 засідання НАЗЯВО: Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради, рівень вищої освіти – бакалавр, спеціальність – 013 Початкова освіта, назва програми – Початкова освіта, рішення про акредитацію – акредитація, результати голосування – «за» – 21, «проти» – немає, «утрималися» – немає; Сертифікат про акредитацію: Початкова освіта, ID у ЄДЕБО – 45328, Бакалавр, 01 Освіта/Педагогіка, 013 Початкова освіта; Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради, вул. Івана Франка, 12, Коломия, 78200, Україна, Код ЄДРПОУ – 38996220, ID у ЄДЕБО – 2627; Тип акредитації – акредитація освітньої програми (Національне агентство), Реквізити сертифіката – № 4291, Строк чинності – 01.07.2028.

Протягом 2022/2023 н.р. методичним кабінетом здійснено організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення двох науково-практичних конференцій: науково-практичної конференції педагогічних працівників КПФК ІФОР та науково-практичної конференції студентів КПФК ІФОР.

Науково-практична конференція педагогічних працівників проходила 15 березня 2023 р. на трьох секційних засіданнях: СЕКЦІЯ 1: Педагогіка, психологія. Освіта. СЕКЦІЯ 2: Філологія. СЕКЦІЯ 3: Мистецтво і фізичне виховання. Відповідно до поданих заявок учасниками конференції було 26 педагогічних працівників коледжу та закладів загальної середньої освіти м. Коломиї.

Науково-практична конференція студентів проходила 26 квітня 2023 року на трьох секційних засіданнях: СЕКЦІЯ 1: Філологічні та природничо-математичні дисципліни. СЕКЦІЯ 2: Психолого-педагогічні дисципліни та образотворче мистецтво. СЕКЦІЯ 3: Фізичне виховання, хореографія, музичне мистецтво. Відповідно до поданих заявок учасниками конференції було 27 здобувачів освіти коледжу, представництво яких забезпечували керівники підрозділів, відповідальні за ОПП зі спеціальності, голови та педагогічні працівники циклових комісій.

За підсумками конференцій працівниками методичного кабінету підготовлено, а науково-методичною радою коледжу рекомендовано до друку «Збірник матеріалів науково-практичної конференції педагогічних працівників та науково-практичної конференції студентів Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради. Авторський колектив. – Коломия, 2023 (випуск 12)».

Методичним кабінетом було традиційно ініційовано щорічний моніторинг навчально-методичної роботи, наукової та професійної активності педагогічних працівників, а у 2022/2023 н.р. ще й презентацію портфоліо циклових комісій за 2021-2023 роки. З метою ефективного провадження моніторингу, педагогічні працівники були ознайомлені з орієнтовним алгоритмом звіту про власну навчально-методичну роботу, наукову та професійну активність, що передбачав надання інформації про участь у конференціях, семінарах, вебінарах, практикумах інших навчально-науково-методичних заходах; перелік статей, розміщених у фахових виданнях; перелік виданих методичних посібників, підручників; методичні рекомендації до вивчення теоретичних дисциплін чи організації практичної підготовки студентів; аналіз діяльності з професійного самовдосконалення та самоосвіти; керівництво діяльністю студентів з підготовки курсової роботи, роботи на конкурс, доповіді на конференцію, підготовки до обласних олімпіад та всеукраїнських конференцій; а також врахування Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, відповідно яких під час визначення рівня наукової та професійної активності педагогічного працівника, для підтвердження кваліфікації педагогічного працівника з досвідом творчої роботи за фахом, поряд з науковими публікаціями, можуть зараховуватися такі здобутки: літературний твір, переклад літературного твору, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, скульптурні, графічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, концертні програми (сольні та ансамблеві), аранжування творів, участь у мистецьких проектах, конкурсах, фестивалях, сценічна постановка, рекламний твір, виконання обов’язків головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, робота у складі суддівського корпусу, організаційного комітету конкурсів/змагань тощо. На засіданні науково-методичної ради коледжу 21 червня 2023 року голови циклових комісій та завідувачка кафедри звітували про навчально-методичну роботу, наукову і професійну активність педагогічних працівників та готовність портфоліо циклових комісій на кінець 2022/2023 навчального року: Оксана ЖДАНОВИЧ – циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін, Ганна ЗВАРИЧ – циклова комісія викладачів філологічних дисциплін та методики навчання мовно-літературної освітньої галузі, Ірина ФІЛІЙОВИЧ – циклова комісія викладачів математики, фізики, інформатики та методик навчання математичної й інформатичної освітніх галузей, Ольга САДОВ’ЯК – циклова комісія викладачів іноземних мов та методики навчання іноземної мови, Оксана ДЕМ’ЯНЧУК – циклова комісія викладачів природничих дисциплін, безпеки життєдіяльності та основ охорони праці, методик навчання природничої й соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей, Василь ЗВАРИЧ – циклова комісія викладачів суспільних дисциплін, методики навчання громадянської та історичної освітньої галузі, Ігор ВІНТОНЯК – циклова комісія викладачів фізичного виховання, основ хореографії, предмету «Захист України», методик навчання фізкультурної та мистецької (хореографія) освітніх галузей, Євген РОДІН – циклова комісія викладачів музичних дисциплін та методики навчання музичного мистецтва, Юлія ВЕНЦ – циклова комісія викладачів дисциплін образотворчого мистецтва та методик навчання мистецької (образотворче мистецтво) й технологічної освітніх галузей, Оксана ВІНТОНЯК – завідувачка кафедри педагогіки та методик навчання освітніх галузей і технологій початкової освіти.

Впродовж першого семестру 2022/2023 навчального року оновлено окремі матеріали оформлення методичного кабінету: Положення про методичний кабінет коледжу; Витяг із кваліфікаційної характеристики професії (посади) методиста коледжу; Суть, мета, основні напрями та форми науково-методичної роботи; Сутність науково-методичної проблеми закладу освіти; Структура науково-методичної роботи Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради.

В полі зору працівників методичного кабінету серед пріоритетних залишалися також питання сприяння в підготовці планування і засідань науково-методичної та педагогічної рад; участі методиста коледжу в роботі обласного методичного об’єднання методистів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області; інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу в закладі; співучасті у моніторингу освітнього процесу в коледжі у контексті вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; прогнозування функціонального стану освітнього процесу та професійного розвитку педагогічних працівників; координації роботи циклових комісій, надання їм консультативної та практичної допомоги з відповідних напрямків діяльності; координації пошукової та науково-дослідної роботи педагогічних працівників і студентів; інформаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності; інформаційно-пропагандистської діяльності – пропаганда досягнень педагогічної науки, освітніх інновацій, вивчення, узагальнення, поширення ідей новаторської освітньої практики; координації навчально-методичної роботи коледжу із закладами післядипломної педагогічної освіти, закладами фахової передвищої освіти, закладами вищої освіти, навчально та науково-методичними установами тощо.

Методист коледжу                              Михайло ХОДАК

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Науково-практична конференція студентів коледжу

ПРИЄМНІ ВІДЛУННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

27 травня 2024 року з ініціативи доктора філологічних наук, професора, дійсного
члена НАН України, директора Інституту Івана Франка Національної академії наук
України (Львів) Євгена Нахліка, кандидата філологічних наук, старшої наукової
співробітниці Інституту Оксани Нахлік-Стельмахович на сайті цієї академічної
науково-дослідної установи розміщено інформацію про перебіг педагогічних читань
«Етнопедагогічний компонент у змісті підготовки бакалаврів з початкової освіти
(до 90-річчя від дня народження Мирослава Стельмаховича)», що проводилися
Коломийським педагогічним фаховим коледжем Івано-Франківської обласної ради
разом з іншими співорганізаторами.

Ми вдячні керівництву і співробітникам Інституту за належну оцінку нашої роботи на ниві пропаганди рідної української освіти і культури, її творців та подвижників.

Більш детально про цю інформацію на сайті Інституту Івана Франка НАН України можна

ознайомитися за посиланням: http://ifnan.gov.ua/events/1/1094/

Міністерство освіти і науки України

Державна служба якості освіти

Підприємство "Інфоресурс"

Нова українська школа

Електронна версіія підручників

Український центр оцінювання якості освіти

Освітній портал "Педагогічна Преса"

ДОН Івано-Франківської ОДА

ІФОІППО

Як нас віднайти?

тел.: (03433) 2-65-31,
моб.: (098) 499-15-26 (на час вступу)

pedkol.if@ukr.net

вул. Івана Франка 12,
м. Коломия, Івано-Франківська обл, 78203

https://pedcollege.kolomyya.org/

Ми в соціальних мережах

© 2023