Заповніть всі поля

Edit Template

Відділення початкової освіти та соціальної роботи – ровесник педагогічного коледжу.  Тут підготовлено близько 14 тисяч вчителів початкових класів, а з 1996 р., коли розпочалась підготовка фахівців соціальної педагогіки, з 2016 р.– соціальних працівників, понад 400 соціальних педагогів і соціальних працівників.

Сьогодні тут здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей «Початкова освіта», «Соціальна робота». З 2020р. розпочато підготовку бакалаврів зі спеціальності «Початкова освіта».

Метою освітнього процесу є реалізація особистісного потенціалу здобувачів освіти, розвитку їх наукових, творчих (креативних) та інноваційних здібностей, формування загальних і спеціальних компетентностей,  передбачених стандартами освіти та відповідними освітніми програмами, задоволення потреб суспільства в  конкурентноздатних фахівцях.

Освітній процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів, який не тільки усвідомлює, але й діє за принципом: щоб бути успішним, потрібно постійно рухатись вперед, змінюватись відповідно до інновацій в освітньому просторі, бути в пошуку таких педагогічних технологій, які б ефективно формували основи професійних компетентностей, прогнозували навчально-педагогічні ситуації підготовки вчителя до роботи в умовах Нової української школи, а соціального працівника – в умовах нових суспільних викликів.

Провідними в роботі викладачів стають діалог, дискусія, технології проблемного, проєктного, інтерактивного, дослідницького навчання, використання різних форм рефлексії. Медіацентр, мультимедійні аудиторії, комп’ютерні лабораторії, що функціонують у коледжі, створюють можливість застосовувати в процесі навчання досягнення інформаційно-комунікативних технологій, упроваджувати новітнє навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін. Все це дозволяє істотно оптимізувати освітній процес, робити його більш цікавим, динамічним і наочним, сприяє розвиткові творчої взаємодії викладача і студента, реалізує підходи студентоорієнтованого навчання та передбачає співдію всіх суб’єктів освітнього процесу, педагогіки партнерства.

Інноваційна діяльність стала невід’ємною складовою практичної підготовки фахівця. Під час пробних виховних  занять та уроків , а також переддипломної практики, майбутні вчителі початкових класів  широко використовують ігрові, проєктні та інші технології навчання. Формуванню основ професійної компетентності сприяє проходження практики майбутніх соціальних працівників та  соціальних педагогів в соціальних установах та освітніх закладах, де вони використовують інноваційні підходи до впровадження виховних, профорієнтаційних, діагностичних, корекційних технологій .

Формуванню всебічно розвиненої особистості майбутнього педагога, його готовності активно долучитись до справи модернізації змісту освітньої діяльності сприяють науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи за участю вчителів, тренерів НУШ, соціальних працівників та соціальних педагогів, олімпіади з методик  навчання освітніх галузей, виставки дидактичних матеріалів, захисти авторських та колективних творчих проєктів, конкурси педагогічної майстерності. Модератором цієї роботи став навчально-методичний кабінет Нової української школи, на базі якого створено професійне об’єднання «Освітня платформа НУШ».

Разом з тим викладачі усвідомлюють, що ін­новаційні технології – це не єдиний педагогічний інструмент вчителя. Живий інструмент, за допо­могою якого можна відчути внутрішній світ дити­ни, вплинути на нього, – це слово. Тому особливу увагу надаємо  вихованню мовної культури особистості вчите­ля, формуванню комунікативної компетентності. Майбутні педагоги під час навчальних занять, педагогічної практики, позааудиторної навчаль­но-виховної роботи вчаться впевнено почувати себе у будь-якій ситуації комунікації, доцільно наводити аргументи, переконувати, готують себе до професійної мовленнєвої діяльності.

Добре усвідомлюючи те, що особистість вчи­теля розкривається перед учнем в єдності слова і поведінки, велику увагу спрямовуємо на вихо­вання високої моралі майбутнього педагога, ово­лодіння ним професійною етикою. Вихованню високого рівня інтелекту, компетентності, національної свідомості підпорядковані різноманітні форми позааудиторної роботи: традиційні свята та конкурси, педагогічні читання, читацькі конференції, вечори зустрічі з випускниками, диспути, КВК, брейн-ринги тощо. Зокрема, підготовча робота та участь у фольклорному святі «Календарний рік українця в традиціях, звичаях та обрядах» дає можливість активізувати пошуково-дослідницьку роботу студентів, спрямовану на поглиблене вивчення історії рідного краю, українознавчої спадщини, звичаїв та обрядів.

Розвинути творчі здібності, обдарування студенти відділення можуть в гуртках художньої самодіяльності, а спортивної досконалості  – досягти на заняттях спортивних секцій.

На відділенні налагоджена система студентського співуправління. Робота студентського парламенту, старостату дає змогу розвинути творчий потенціал студентів, сформувати навички організаторської роботи, вміння працювати в команді.

Підсумком роботи є участь студентів у традиційному святі , яке проводиться щорічно з метою відзначення досягнень майбутніх фахівців у навчальній, пошуково-дослідній, виховній та громадській роботі.

Сьогодні педагогічний колектив відділення у пошуку нових ідей, форм і методів організації освітнього процесу, які б сприяли підготовці компетентного, орієнтованого на успіх педагога та соціального працівника.

Міністерство освіти і науки України

Державна служба якості освіти

Підприємство "Інфоресурс"

Нова українська школа

Електронна версіія підручників

Український центр оцінювання якості освіти

Освітній портал "Педагогічна Преса"

ДОН Івано-Франківської ОДА

ІФОІППО

Як нас віднайти?

тел.: (03433) 2-65-31,
моб.: (098) 499-15-26 (на час вступу)

pedkol.if@ukr.net

вул. Івана Франка 12,
м. Коломия, Івано-Франківська обл, 78203

https://pedcollege.kolomyya.org/

Ми в соціальних мережах

© 2023