• Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 347)
 • Ліцензії
 • Відомості про ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 • Концепції освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні освіти:
 • Концепції освітньої діяльності за відповідною спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти
 • Концепції освітньої діяльності за відповідною спеціальністю у сфері вищої освіти
 • Сертифікати про акредитацію
 • Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ МОН України № 977 від 11 липня 2019 р.)
 • Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх/освітньо-професійних програм: ОПП «Соціальна робота», ОПП «Початкова освіта», ОПП «Образотворче мистецтво», ОП «Початкова освіта»
 • Положення про процедуру розроблення, затвердження, моніторингу, періодичного перегляду та оновлення освітніх програм
 • Відомості про проектні групи освітньої діяльності за відповідними спеціальностями на заявленому рівні освіти: ОПП «Соціальна робота», ОПП «Початкова освіта», ОПП «Образотворче мистецтво», ОП «Початкова освіта»
 • Склад груп забезпечення освітніх програм спеціальностей: ОПП «Соціальна робота», ОПП «Початкова освіта», ОПП «Образотворче мистецтво», ОП «Початкова освіта»
 • Структура закладу освіти
 • Склад керівних органів закладу освіти
 • Навчальні та навчально-методичні структурні підрозділи та їх склад (відділення, кафедра, циклові комісії, методичний кабінет)
 • Положення про структурні підрозділи закладу освіти (відділення, кафедра, циклові комісії, методичний кабінет):
 • Положення про кафедру
 • Положення про циклову комісію
 • Положення про методичний кабінет
 • Положення про колегіальні органи, що діють у закладі освіти та їх персональний склад (педагогічна рада, адміністративна рада, науково-методична рада)
 • Положення про адміністративну раду
 • Положення про педагогічну раду
 • Положення про науково-методичну раду
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти (щорічний звіт керівника)
 • Статут закладу освіти
 • Стратегія розвитку закладу освіти
 • Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти
 • Рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 29.05.2020 № 1480-35/2020 «Про зміну типу та найменування закладів освіти комунальної форми власності»
 • Копія Витягу з Єдиного державного реєстру
 • Положення про організацію освітнього процесу
 • Положення про заочну форму навчання
 • Положення про організацію дистанційного (змішаного) навчання
 • Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти (Лист МОН України від 09.07.2018 № 1/9-434)
 • Положення про порядок розробки і затвердження робочих програм навчальних дисциплін
 • Додаток 1. Титулка робочої програми навчальної дисципліни
 • Додаток 2. Схема структури робочої програми навчальної дисципліни
 • Методичні рекомендації про порядок створення і затвердження силабуса навчальної дисципліни
 • Додаток 1. Титулка силабуса навчальної дисципліни
 • Додаток 2. Схема структури силабуса навчальної дисципліни
 • Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт
 • Положення про практичну підготовку здобувачів освіти
 • Реєстр баз практики
 • Договори (угоди) з базами практики
 •  
 • Положення про куратора академічної групи
 • Положення про науковий гурток
 •  
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579)
 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • Концепція щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • Зразки документів про освіту
 • Відомості про гуртожиток, вільні місця, розмір плати за проживання
 • Положення про студентський гуртожиток
 • Копії документів, що регулюють академічну мобільність учасників освітнього процесу:
 • Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу
 • Наказ про створення Конкурсної комісії з академічної мобільності
 • Наказ про призначення координатора академічної мобільності
 • Положення про організацію роботи стипендіальної комісії
 • Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір дисциплін
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
 • Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей
 • Інформація про соціальну інфраструктуру
 • Положення про студентське самоврядування
 •  
 • Копія Договору про закріплення (передачу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на праві оперативного управління від 24 червня 2016 року.
 • Копія Акту приймання-передачі нерухомого майна у м. Коломия від 24 червня 2016 року.
 • Копія Договору про право користування майном № 200 від 27 листопада 2019 року
 •  
 • Копія статистичного звіту про фінансові результати закладу освіти за попередній рік
 • Штатний розпис
 • Звіт про використання та надходження коштів
 • Кошторис закладу та всі зміни до нього
 • Інформація про проведення тендерних процедур
 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 • Напрями наукової/мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)
 • Положення про науково-дослідну роботу студентів
 • Положення про проведення науково-практичних конференцій
 • Видавнича діяльність закладу освіти
 • Видавнича діяльність педагогічних/науково-педагогічних працівників
 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
 2. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800)
 3. Зміни, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133)
 4. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (Лист МОН України № 1/9-141 від 04.03.2020 р.)
 5. Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (Наказ МОН України № 1504 від 04.12.2020 р.)
 6. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників (Постанова КМУ від 23 грудня 2015 р. № 1109 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 476 від 13 червня 2018 р.)
 7. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради
 • Додаток 1. Пропозиція до орієнтовного/річного плану підвищення кваліфікації
 • Додаток 2.Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників
 • Додаток 3. Річний план підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників
 • Додаток 4. Графік проходження курсів за накопичувальною системою
 • Додаток 5. Клопотання про зарахування підвищення кваліфікації
 • Додаток 6. Заява про скерування на стажування
 • Додаток 7. Витяг з протоколу засідання кафедри про скерування на стажування
 • Додаток 8. Направлення на стажування (підвищення кваліфікації) науково-педагогічного працівника
 • Додаток 9. Індивідуальний план (програма) стажування
 • Додаток 10. Звіт про стажування
 • Додаток 11. Звіт про підвищення кваліфікації (для педагогічних працівників)
 1. Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується система професійного розвитку викладача (які здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради)
 • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (Лист МОН України від 23.10.2018 № 1/9-650)
 • Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (Затверджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року, протокол № 11)
 • Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин учасників освітнього процесу
 • Кодекс академічної доброчесності
 • Положення про групу сприяння академічній доброчесності
 • Положення про комісію з академічній доброчесності, питань етики та управління конфліктами
 • Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату:
 • Додаток 1. Декларація про дотримання академічної доброчесності (здобувача освіти)
 • Додаток 2. Декларація про дотримання академічної доброчесності (співробітника коледжу)
 • Додаток 3. Таблиця ознайомлення та підпису Декларації (здобувачами освіти)
 • Додаток 4. Таблиця ознайомлення та підпису Декларації (співробітниками коледжу)
 • Положення про механізми та процедури забезпечення об’єктивності та неупередженості екзаменаторів
 • Положення про порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів
 • Відомості про Приймальну комісію закладу освіти та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку (Положення про приймальну комісію)
 • Правила прийому
 • Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм)
 • Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід тощо
 • Розмір плати за навчання здобувачів освіти
 • Рейтингові списки вступників
 • Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування, списки зарахованих (накази про зарахування)
 • Атестація здобувачів загальноосвітньої підготовки
 • Атестація здобувачів професійної підготовки
 • Положення про екзаменаційну комісію
 • Якісний склад педагогічних та науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес
 • Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі.
 • Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями.
 • Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів.
 • Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану
 • Інформація про наявність бібліотеки
 • Положення про бібліотеку
 • Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 • Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів (бакалавр)
 • Обладнання, устаткування та програмне забезпечення лабораторій (бакалавр)
 • Забезпечення підручниками та навчальними посібниками (бакалавр)
 • Положення про порядок перезарахування дисциплін та визначення академічної різниці
 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Результати моніторингу якості освіти
 • Щорічне оцінювання здобувачів
 • Щорічне оцінювання педагогічних та науково-педагогічних працівників
 • Інформація про вакантні посади закладу освіти та проведення конкурсу на заміщення посад
 • Положення про процедуру обрання викладачів
 • Положення про матеріальне і моральне заохочення викладачів та інші форми стимулювання педагогічної, науково-педагогічної діяльності
 • Положення про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти
 • Положення про організацію контролю та оцінювання якості підготовки здобувачів освіти
 • Результати опитування здобувачів вищої освіти
 • Результати опитування науково-педагогічних працівників
 • Результати опитування стейкхолдерів, якщо такі проводилися та/або інші докази їх проведення
 • Копії документів, що підлягають перевірці або є результатом дій контролюючих органів (Державна інспекція з енергетичного нагляду, Державна санітарно-епідеміологічна служба, оцінка протипожежного стану приміщень будівель, санітарний паспорт, Державна служба України з питань праці, Акт готовності закладу освіти до нового навчального року та ін)
 • Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради
 • Положення про стейкхолдерів освітньої програми
 • Перелік вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не менше чотирьох різних найменувань для кожної спеціальності – бакалавра і не менше двох різних найменувань для кожної спеціальності – молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра
 • Перелік фахових періодичних видань (молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, бакалавр – загальний перелік)